woensdag, mei 22, 2024

Onze Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KORTMAN ADVOCATEN

 1. Kortman Advocaten (“KA”) is een maatschap van advocaten. KA is gevestigd te (2596 HL) Den Haag aan de Raamweg nr. 3 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51120143.
 2. KA sluit de werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek uit. KA beschouwt alle opdrachten als uitsluitend aan haar, en niet aan de aan KA verbonden (rechts)personen, gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan KA verbonden persoon wordt uitgevoerd.
 3. Iedere aansprakelijkheid van aan KA (indirect) verbonden (rechts)personen (waaronder haar advocaten, werknemers en de Stichting Beheer Derdengelden KA) is uitgesloten. Zij zijn ook niet persoonlijk gebonden.
 4. KA is bevoegd om de werkzaamheden op te schorten indien de facturen niet, niet volledig of niet tijdig worden betaald. KA is bevoegd om alle maatregelen rechtens te nemen om facturen die niet, niet volledig of niet tijdig worden betaald te incasseren.
 5. KA beperkt iedere aansprakelijkheid tot het bedrag dat door de door KA afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met een eigen risico dat voor rekening van KA komt. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert, dan beperkt KA iedere aansprakelijkheid tot een bedrag van € 5.000,00. Als het door KA in rekening gebracht honorarium meer dan € 5.000,00 bedraagt beperkt KA de aansprakelijkheid tot het honorarium, tot maximaal € 20.000,00. Aansprakelijkheid voor indirecte en gevolgschade wordt uitgesloten.
 6. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door het verloop van twaalf maanden na de dag waarop de opdrachtgever met de schade en met KA als aansprakelijke partij bekend is geworden.
 7. KA is niet aansprakelijk voor fouten van een bij de uitvoering van een opdracht door KA ingeschakelde tussen- of hulppersoon. Een door de door KA ingeschakelde tussen- of hulppersoon gehanteerde aansprakelijkheidsbeperking geldt onverkort jegens de cliënt.
 8. Op de rechtsverhouding tussen KA en haar cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter te Den Haag is bevoegd van enig geschil dat tussen KA en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.
 9. KA wordt door de cliënt gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die KA voor de cliënt verricht, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van KA.
 10. Naast KA kunnen ook alle (rechts-)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, een beroep doen op deze algemene voorwaarden. Dit geldt ook voor vroegere medewerkers, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, als zij aansprakelijk worden gehouden, nadat zij het kantoor van KA hebben verlaten.
 11. KA is gebonden aan de WWFT. Op grond van de WWFT is KA verplicht om de identiteit van de cliënten vast te stellen en om ongebruikelijke transacties, als bedoeld in de WWFT, onder omstandigheden te melden.
 12. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.
 13. KA heeft een eigen klachtenregeling. Deze regeling kan worden gedownload van www.kortmanadvocaten.nl en wordt op verzoek kosteloos toegezonden.
 14. KA verstrekt op verzoek een Engelse vertaling van de algemene voorwaarden. Ingeval van conflict tussen de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling geldt uitsluitend de Nederlandse tekst.

 

Recente artikelen

Kom werken bij Kortman Advocaten Den Haag

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.